Politika privatnosti

Obaveštenje o uslovima prikupljanja i obrade podatak o ličnosti


U skladu sa odredbama člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl.glasnik RS“ br. 97/2008,
104/2009, 68/2012 i 107/2012) („Zakon”) BI HOME d.o.o. Beograd – Vračar, MB 21674796, PIB
112440268 sa sedištem u Beogradu, ul. Mileševska br. 59, upisan u Registar posrednika pod rednim br.
1333 Rešenjem br. 46-00-259/2021-04 (u daljem tekstu Rukovalac) obaveštava klijente, potencijalne
klijente i druga lica (u daljem tekstu : Klijent) o načinu prikupljanja i korišćenja ličnih podataka.   

1. Podaci o ličnosti koje će rukovaoci prikupljati i obrađivati:


a) ime, srednje ime, prezime;
b) JMBG, dan, mesec, godina i mesto rođenja;
c) Adresa prebivališta ili boravišta, država, mesto, ulica i broj;
d) Podatke o identifikacionom dokumentu, broj lična karte ili pasoša, datum i mesto izdavanja
identifikacionog dokumenta, naziv izdavaoca dokumenta, rok važenja;
e) kontakt podatke, broj telefona i e-mail adresa;
f) podatke o državljanstvu odnosno rezidentskom statusu;
g) podatke o nekretnini, vrsta, lokacija, površina, vlasništvo, eventualni tereti;
h) željeni jezik komunikacije (srpski i/ili engleski).

2. Svrha prikupljanja i dalje obrade


Rukovalac će podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja obrađivati isključivo u svrhe posredovanja,
odnosno realizacije ugovora o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i zakonskih obaveza vođenja
evidencije.
Vaši lični podaci će biti upotrebljeni isključivo u pomenute svrhe, te u druge svrhe neće biti korišćeni, osim
ukoliko ispunjenje obaveza propisanih zakonom ne zahteva drugačije.


3. Način korišćenja podataka


Rukovalac će obavljati prikupljanje, beleženje, kopiranje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje,
razdvajanje, menjanje, korišćenje, stavljanje na uvid nadležnom organu uprave na njegov zahtev,
organizovanje, čuvanje i prilagođavanje prikupljenih podataka.
Obrada podataka će biti automatska, polu-automatska i/ili ručna.


4. Informacije o korisnicima podataka


Rukovalac neće podatke o ličnosti iz tačke 1. dati na korišćenje drugim licima izuzev nadležnim organima i
licima kojima su Rukovaoci podataka dužni da dostave podatke u slučaju kada tako nalažu propisi. 


5. Obaveznost i pravni osnov obrade podatka


Pravni osnov obrade podataka je vaša saglasnost i zakonska obaveza vođenja evidencije o posredovanju.
Davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno u formi pisane izjave ili usmeno pri
potpisivanju ugovora o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti. Samim potpisom na Ugovoru o
posredovanju smatraće se da se lice saglasilo sa prikupljanjem i obradom podataka o ličnosti.

Saglasnost za obradu podataka možete opozvati u svakom trenutku. U slučaju opoziva dužni ste da Društvu
nadoknadite sve opravdane troškove i štetu koji nastanu u slučaju opoziva.


6. Vaša prava u slučaju nedozvoljene obrade podataka


U skladu sa Zakonom, imate prava da na Vaš zahtev budete obavešteni vezano za obradu podataka, pravo
na uvid u podatke koji se na Vas odnose kao i pravo da zahtevate njihovu kopiju. Pored navedenog, imate
pravo da zahtevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu
obrade.
Pravo na brisanje podataka imate ako:
a) svrha obrade nije jasno određena;
b) je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;
c) je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;
d) je način obrade nedozvoljen;
e) podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;
f) je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;
g) se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se
obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama Zakona.
Pravo na prekid i privremenu obustavu obrade, imate ako ste osporili tačnost, potpunost i ažurnost
podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i
ažurnost. 


7. Ostale informacije bitne za obradu Vaših podataka


Vaši podaci će se obrađivati i čuvati dok postoji potreba, ali ne duže od 20 godina.
Mere zaštite
Rukovalac će preduzeti odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere kako bi zaštitilo Vaše
podatke o ličnosti u skladu s važećim zakonima vezano za zaštitu podataka o ličnosti kao i standardima koji
se primenjuju na polju obezbeđenja fizičke i elektronske sigurnosti podataka.
Pristup podacima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznati sa
Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.


8. Saglasnost


Klijent se upoznaje sa sadržinom ovog obaveštenja u poslovnom prostoru ili na sajtu Rukovaoca podataka i
ima pravo da na svoj zahtev zadrži štampani primerak obaveštenja.
U Beogradu, 17.05.2021.godine

BI HOME d.o.o. Beograd-Vračar

Latest Posts

Compare listings

Compare